Adres

Agroecopower LIMITED - Oddział , Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 - ID: 03939791, do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.agroecopower.cz  lub innego rozszerzenia Unii Europejskiej.

 

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki ( "Warunki"), Agroecopower spółka z oo - oddział Agroecopower -  Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 - Žižkov ID: 03939791, (dalej jako "Sprzedający") regulują zgodnie z § 1751 ust . 1 ustawy nr. 89/2012 Sb., Kodeks cywilny (dalej „Kodeks Cywilny”) wzajemne prawa i obowiązki wynikające z lub na podstawie umowy nabycia ( „Umowa Sprzedaży”) zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobę fizyczną (zwane dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedającego na stronie internetowej znajduje się w Internecie pod adresem www.agroecopower.cz lub podobnych adresów internetowych przez krajowych domen TLD (dalej jako „Witryna”), oraz za pośrednictwem strony internetowej (zwanej dalej „commerce Web-based”).

1.2. Wszystkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej.

1.3. Regulamin nie stosuje się do przypadków, gdy osoba, która zamierza nabyć towar od sprzedawcy jest osoba prawna lub osoba zamawiania towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w ich odrębnego zawodu.

1.4. Przepisy stanowiące odstępstwo od warunków mogą być negocjowane w umowie sprzedaży. Wyróżniające się ustalenia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków.

1.5. Warunki handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży. Umowa zakupu i Warunki handlowe są przygotowywane w języku czeskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku czeskim.

1.6 Sprzedawca może zmienić lub dodać sformułowanie warunków handlowych. Przepis ten nie narusza praw i obowiązków wynikających po okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunkach roboczych.

1.7. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie, w tym projektowanie, tekstu, obrazów i innych produktów stanowiących część sklepu internetowego na stronie www.agroecopower.cz stanowią własność intelektualną operatora i są chronione prawem autorskim. Treść tych stron nie może być kopiowana, rozpowszechniana ani przetwarzana w inny sposób, z wyjątkiem czynności związanych z zakupem towarów. Kupujący zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby go lub umożliwienia stronom trzecim bezprawnie ingerować lub użyć oprogramowania lub innych treści biznesowych interfejsu WWW

 

 

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący mogą uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika nabywca może dokonywać zamawiania towarów (zwanego dalej "kontem użytkownika"). Jeśli interfejs sieciowy zezwala na przechowywanie, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Dane podane na koncie użytkownika są obowiązkowe, aby kupujący zaktualizował je po każdej zmianie. Dane dostarczone przez kupujących na koncie użytkownika i przy składaniu zamówienia są uważane przez sprzedawcę za poprawne.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika stronom trzecim.

2.5. Sprzedawca może anulować swoje konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący konto Twój użytkownik ponad dwóch lat nie korzysta, lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży (w tym warunków).

2.6. Kupujący zwraca uwagę, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 

3. INFORMACJE PRZED ZAKOŃCZENIEM UMOWY

3.1. agroecopower.cz, jako sprzedawca, oświadcza, że ​​przedmiotem zakupu są poszczególne składniki, a w interesie kupującego usługa montażu jest usługą dodatkową dla kupującego ze strony sprzedawcy.

3.2. agroecopower.cz, jako Sprzedawca, przekazuje zgodnie z § 1820 Kodeksu cywilnego, że:

 (a) koszt komunikacji na odległość nie odbiega od stawki podstawowej (zarówno dla Internetu, jak i połączenia telefonicznego zgodnie z warunkami operatora kupującego). Agroecopower.cz jako sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat

 (b) jeśli nabywcą jest konsument, taki nabywca ma prawo odstąpić od umowy kupna zawartej za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, zgodnie z warunkami, terminami oraz w sposób określony w art. 6. Niniejszego regulaminu

(c) w przypadku odstąpienia od umowy kupna, nabywca (w tym nabywca będący konsumentem) poniesie koszt zwrotu towarów, a jeśli umowa kupna zawarta w drodze komunikacji na odległość, towar zwróci osobiście, jeżeli towary nie mogą zostać zwrócone przez zwykłą pocztę.

 

4. Zamknięcie umowy zakupu

4.1. Wszystkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na te towary. Artykuł 1732 (2) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

4.2. Interfejs Web dostarcza informacji o handlu towarami, w tym cen poszczególnych towarów i kosztów zwrotu towarów, jeżeli towary ze swej natury nie mogą być odesłane pocztą. Podane są ceny towarów, w tym podatek od wartości dodanej i wszystkie związane z tym opłaty. Ceny produktów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie negocjowane warunki.

4.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostarczania towarów. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w interfejsie internetowym sklepu różnią się w zależności od kraju dostawy.

4.4. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

• zamówione towary (zamówione towary "wkładają" kupujących do elektronicznego koszyka zakupów interfejsu internetowego sklepu),

• sposób zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły wymaganego sposobu dostarczenia zamówionego towaru i

• informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (łącznie zwanych "zamówieniem").

Warunkiem prawidłowego zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych szczegółowych i szczegółowych wymienionych w formularzu zamówienia. Bez tej pełnej realizacji zamówienia system nie pozwoli kupującemu wypełnić i wysłać takiego zamówienia.

Podpisując umowę kupna, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z tymi warunkami i zgadza się z nimi. Kupujący jest powiadamiany o tych warunkach i ma możliwość zapoznania się z nimi w odpowiednim czasie przed złożeniem zamówienia.

4.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma prawo do sprawdzenia i modyfikacji danych w celu nabywca szuka, nawet biorąc pod uwagę nabywcy opcji do wykrywania i korygowania błędów podczas wprowadzania danych w porządku. Zamówienie zostanie wysłane przez kupującego do sprzedawcy, klikając przycisk "Zakończ zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uważane za prawidłowe przez sprzedawcę. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia kupujący potwierdza otrzymanie wiadomości e-mail, na adres e-mail wymienionych w koncie użytkownika kupującego lub w kolejności (zwanej dalej „adres elektroniczny”).

4.6. Sprzedający ma prawo zawsze, w zależności od charakteru zlecenia (ilość towaru, cena zakupu,

szacunkowe koszty wysyłki), aby poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie (takich jak pisanie lub telefonicznie).

4.7. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym wynika z dostarczenia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane do kupującego e-mailem na adres e-mail kupującego.

4.8. Kupujący zwraca uwagę, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności z osobami, które wcześniej poważnie naruszyły umowę sprzedaży (w tym warunki handlowe).

4.9. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z komunikacji na odległość w zawarciu umowy sprzedaży, jak opisano powyżej w pkt. 3. Koszty poniesione przez kupującego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy nabycia (koszt dostępu do Internetu, koszty telefonu) są wypłacane sam kupujący, a koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

 

 

5. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Kupujący może zapłacić kupującemu następujące towary w następujący sposób:

 a) cenę towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie umowy kupna;

• gotówką  w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu,

• przelewem bankowym na konto sprzedającego,

• bezgotówkowe za pośrednictwem bramki płatności online.

5.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłacenia sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów po uzgodnionej stawce. O ile nie określono inaczej, cena zakupu i koszty związane z dostawą towarów są dalej rozumiane.

5.3. Sprzedawca nie prosi kupującego o depozyt lub inną podobną płatność. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień Artykułu 5.6 Warunków Handlowych dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry.

5.4. W przypadku płatności gotówką lub gotówką przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupna.

5.5. W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego.

5.6. Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku, gdy kupujący nie dla dodatkowego potwierdzenia (art. 4.6), wymagają zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Ustęp 2119 (1) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

5.7. Wszelkie rabaty od ceny towarów dostarczonych przez sprzedającego do kupującego nie mogą być łączone.

5.8. Jeśli to jest w zwyczaju w stosunkach handlowych lub jeżeli tak określono ogólnie obowiązujących przepisów prawa wydawanych przez Sprzedającego w odniesieniu do płatności dokonanych w ramach dokumentu podatkowego nabywca kontraktu - faktura. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy - fakturę sprzedającego do kupującego po zapłacie ceny towarów i przesłać go drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

 

6. Odstąpienie od umowy zakupu i zwroty

6.1. Kupujący, który jest konsumentem i sprzedawca zawarł umowę przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość (Internet www.agroecopower.cz) jest zgodne z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego,ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu (14 ) dni od:

• od daty zawarcia umowy, lub

• od daty otrzymania towarów, lub

• daty odbioru końcowego dostawy towaru (jeżeli umowa sprzedaży jest więcej rodzajów towarów zamówionych przez konsumenta w jednym zamówieniu i dostarczane oddzielnie), lub

• daty odbioru końcowego dostawy towaru (jeśli przedmiotem umowy nabycia składa się z kilku elementów lub ich części)

W przypadku innych kupujących powyższe postanowienie nie ma zastosowania!

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 kodeksu cywilnego, a nie między innymi odstąpić od umowy na dostawy towarów, które zostały skorygowane zgodnie z życzeniem kupującego lub do jego osoby, a dotyczy to także budować na żądanie kupującego całego zestawu tych usług o wartości dodanej Sprzedającego jak określono w art. 3.1., jak również od umowy zakupu na dostawę towarów podlegających szybkiemu pogorszeniu, a także produkty zostały dostarczone nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, od umowy zakupu na dostawę zapieczętowanych towarów, które konsument z powodów lakierowanych i higienicznych nie jest możliwe, aby powrócić z umowy zakupu na dostawę nagrań audio lub wideo lub programu komputerowego, jeśli naruszone ich oryginalnego opakowania.

6.2. Odstąpienie od sprzedawcy zamówienia należy przesłać w terminie określonym w čl.6.1. Odstąpienie od umowy kupujący może skorzystać z formularza dostarczone przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupujący może wysłać m.in. adres sprzedawcy lub sprzedającego adres e-mail traktory%z%agroecopower.cz.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu, umowy zakupu od początku. Towary muszą być zwrócone do Sprzedającego w ciągu czternastu (14) dni od sprzedawcy odstąpienia. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, kupujący ponosi koszty odesłania towaru do sprzedawcy, nawet w przypadku, gdy towary nie mogą zostać zwrócone do swojego zwykłego charakteru drogą pocztową, których nie można odesłać towar przy odbiorze.

6.4. Nabywca musi zwrócić towar kompletny, z pełną dokumentacją, nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu i stanu i wartości, zabrali towar. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli kupujący zwrócone towary są uszkodzone, zużyte lub usunięte z zamkniętym opakowaniu ochronnym, Sprzedawca staje się uprawniony do odszkodowania za takie szkody. Ma prawo do odszkodowania, sprzedający jest uprawniony do jednostronnego poczet roszczenia kupującego do zwrotu ceny zakupu.

6.5. W przypadku odstąpienia na podstawie Artykułu 6.1. 6.2 Warunki biznesowe i sprzedawca zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupujący w taki sam sposób, jak sprzedawcy od nabywcy otrzymali. Sprzedawca ma również prawo do zwrotu świadczeń przez kupującego jest zwrot towaru przez kupującego, lub w inny sposób, chyba że kupujący zgodzi się i nie tworzyć dodatkowych kosztów dla kupującego. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków do kupującego, zanim zwróci nabywcy towarów lub wykazać, że towary sprzedający wysłana.

6.6. W przypadku gdy nabywca zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, prawa do odstąpienia od umowy, sprzedający ma także prawo w każdej chwili odstąpić od umowy, aż do momentu otrzymania towaru. W tym przypadku, sprzedawca zwróci cenę zakupu nabywca bez zbędnej zwłoki, przelewem na rachunek wskazanego przez kupującego. Kupujący jest uprawniony do uzyskania funduszy na transport tylko w najniższym Offered Rate (jeśli wybrali droższego środka transportu).

6.7. Jeśli razem z towarem pod warunkiem, że kupujący prezent, umowy prezent pomiędzy kupującym a sprzedającym zawarta z warunkiem późniejszego że jeśli jest odstąpienie od umowy kupujący traci umowę prezent dotyczących takiej skuteczności prezent, a kupujący jest zobowiązany wraz ze sprzedawcy towarów również powrócić podarowany prezent. W przypadku, gdy nie zostaną one zwrócone, zostanie to potraktowane jako bezpodstawnego wzbogacenia kupującego. Chyba problemu przedmiotem bezpodstawnego wzbogacenia może okazać sprzedający ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego w wysokości normalnej ceny prezentów.

6.8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli:

• była to dostawa zapieczętowanych towarów, które konsument wyjął z opakowania,

• towary zostały zamówione indywidualnie,

• były to towary, które były na wyraźne życzenie kupującego  na indywidualne życzenie kupującego,

 

 

7. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

7.1. W przypadku, gdy towary zostaną wysłane do kupującego, miejscem dostawy jest adres wskazany przez kupującego w zamówieniu. Jeśli sposób transportu jest uzgodniony na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

7.2. Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu, zgodnie z umową kupna, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy.

7.3. Jeżeli, z uwagi na potrzeby kupującego, konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w sposób inny niż wskazany w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru. koszty związane z inną metodą dostawy.

7.4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru oraz, w przypadku jakichkolwiek wad, do powiadomienia przewoźnika bez zbędnej zwłoki. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieautoryzowane wejście do przesyłki, Kupujący nie jest zobowiązany odebrać przesyłki od przewoźnika.

7.5. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą zmienić specjalne warunki dostawy sprzedającego w momencie wystawienia sprzedawcy.

 

8. PRAWO ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

8.1. Przed rozpakowaniem i montażem towar zalecamy przeczytanie gwarancji i wszelkie instrukcje dotyczące usuwania i zgromadzeń, i konsekwentnie po tej informacji. Inaczej, kupujący ponosi ryzyko nieprawidłowej obsługi lub montażu uszkodzenia rzeczy i otrzymaną wada nie będzie mógł w kontekście praw wynikających z odpowiedzialności za wady zastosowania.

8.2. Prawa i obowiązki stron w zakresie wadliwego wykonania jest regulowane przez przepisy powszechnie obowiązujących (w szczególności postanowienia § 1914-1925, 2099-2117 i 2161-2174 § § Kodeksu cywilnego i ustawy nr. 634/1992 Sb., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).

8.3. Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada że w momencie przejęcia towarów przez nabywcę:

• towary posiadają cechy, które zostały wynegocjowane przez strony, a jeśli nie ma porozumienia, mają  właściwości, które zostały opisane przez sprzedawcę lub producenta

• towary nadają się do celów, dla których sprzedawca wskazuje lub do których towary tego typu są zwykle używane,

• towary odpowiadają jakości lub dokonywania uzgodnionego próbkę lub szablon, jeśli została określona jakość i wydajność zakontraktowaną przez próbkę lub szablonu

• towary są w odpowiedniej ilości, stopniu lub wadze;

• towary są zgodne z wymogami prawnymi.

8.4. Przepisy, o których mowa w Art. 8.3 warunków handlowych nie stosuje się do towarów sprzedawanych w niższej cenie do ubytku, dla których niska cena została wynegocjowana na zużycie spowodowane przez jego powszechnego użytku, dla towarów używanych do wad spowodowanych przez użycie lub założyć, że towary musiały przejąć kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towarów.

8.5. W przypadku wystąpienia wady w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia, towary uważa się za wadliwe już przy przejęciu. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia prawa do wady, która występuje na towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od przejęcia.

8.6. Prawa do wymiany  przez sprzedającego w jego zakładzie, co jest możliwe, biorąc pod uwagę asortyment sprzedawanych towarów, ewentualnie w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

8.7. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady mogą być regulowane przez zasady reklamacji sprzedającego.

 

 

9. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

9.1. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towarów.

9.2. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu § 1826 (1) e) Kodeks cywilny.

9.3. Reklamacje konsumenckie są rozpatrywane przez sprzedawcę za pośrednictwem elektronicznego adresu traktory%z%agroecopower.cz. Informacje o kupującym będą wysyłane na adres elektroniczny kupującego.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Licencja handlowa jest przeprowadzana w zakresie jej kompetencji przez właściwe Biuro ds. Pozwoleń na handel. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych realizuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Coll. O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

9.7. Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Ochrona danych osobowych podlega warunkom opublikowanym w sekcji Prywatność xtuning.cz - https://www.agroecopower.cz/chrana-osobnich-udaju

 

11. WYSYŁANIE KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

11.1. Kupujący może wyrazić zgodę na przesłanie informacji związanych z towarami, usługami lub usługami sprzedającego na adres elektroniczny kupującego i wyrazić zgodę na przesłanie ogłoszeń sprzedaży na adres elektroniczny kupującego. Zgoda taka nie jest wymagana do zawarcia umowy kupna.

 

12. DOSTAWA

12.1. Kupujący może wysłać adres dostawy  na adres elektroniczny sprzedającego.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie dostawy. Jeśli sprzedający przekazuje towar doprywatnego  transportu do kupującego w miejscu wyznaczonym w umowie nabycia, nabywca przyjmuje  ryzyko uszkodzenia przekazania towaru przewoźnikowi w tym momencie, a jeśli uzgodniono miejsce, mijając pierwszy punkt do transportu do miejsca przeznaczenia. Uszkodzenia produktów powstałych po przekazaniu  towaru do kupującego nie wpływa na jego zobowiązanie do zapłaty ceny zakupu, chyba że sprzedający szkody spowodowane naruszeniem jakichkolwiek zobowiązań.

13.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do towarów, które wymagają montażuponosi odpowiedzialnośc za niewłaściwe ich złożenie i uszkodzenie w trakci montażu.

13.3. Jeżeli dostawa obejmuje transport międzynarodowy wówczas zastosowanie mają postanowienia prawa Czeskiego. Nie ma wpływu na prawa konsumenta wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.

13.4. Nieważność lub niewykonalność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień.

13.5. Umowa nabycia łącznie warunkami sprzedaży są archiwizowane w formie elektronicznej i  jest dostępny dla każdej ze stron umowy.

13.6. Dane kontaktowe sprzedającego:

Adres pocztowy oraz cała korespondencja „Agroecopower LIMITED - oddział, Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

 

Niniejsze Warunki wchodzą w życie w dniu 25 maja 2018 r.